Năm Học 2023-2024

Năm học của SMSO Education bao gồm ba kỳ học,  bắt đầu vào ngày 01/09 và kết thúc vào ngày 31/08 hàng năm.